KVKK Aydınlatma Metni

WorkAndShine İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“WorkAndShine”) olarak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş birliği yaptığımız veya temasta bulunduğumuz kurumların yönetici, çalışan ve pay sahipleri, adaylarımız ve Partnerlerimiz dahil WorkAndShine ile ilişkili şahısların kişisel verilerinin korunmasını önemsiyor ve veri sorumlusu sıfatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş tedbirleri alıyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile sizleri, KVKK’da düzenlenmiş başlıca hususlara ilişkin olarak, yine KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK Madde 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

KVKK uyarınca WorkAndShine olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı

Kişisel verileriniz, WorkAndShine olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir.

WorkAndShine’ın hizmet verdiği alanlar dikkate alındığında, kişisel verileriniz adayların araştırılması ve/veya değerlendirilmesine yönelik danışmanlık süreçlerimizde, işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, müşterilerimizin çalışanlarına yönelik değerlendirme, liderlik gelişim ve koçluk hizmetleri süreçlerimizde iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmektedir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle WorkAndShine, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

İşleyebileceğimiz Kişisel Veriler ve Kaynakları
Veri sorumlusu olarak, kimlik, iletişim, profesyonel özgeçmiş, deneyim, akademik ve mesleki eğitim, referans, profesyonel ve psikometrik değerlendirme, beceriler, mevcut, geçmiş ve hedeflenen ücret bilgilerinizi, görsel ve işitsel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve kaydetmekteyiz.
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve daha iyi bir kullanım deneyimi yaşayabilmeniz için çoğu web sitesinde olduğu gibi biz de internet sitemizde çerezler, web işaretçileri ve diğer benzer teknolojiler kullanmaktayız. Bu teknolojiler ile internet sitemize gelen ziyaretçilerin hangi sayfaları ziyaret ettiklerini, hangi ürün ve hizmetler ile ilgilendiklerini, internet sitesini nereden ve hangi araçları kullanarak ziyaret ettiklerini toplu olarak analiz ediyor ve bu analizler ile internet sitemizdeki deneyiminizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Kullandığımız bu teknolojiler ile ilgili kullanım politikamıza “Çerez Politikası” sayfasından ulaşabilirsiniz.
Buna ek olarak Partnerlerimiz ile iş ilişkimiz çerçevesinde, hizmet verdiğimiz konularda faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için Partnerlerimizin kişisel verileri, Şirket’imiz veya Şirket’imizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve/veya muhafaza edilmektedir.
Ayrıca mal ve/veya hizmet alımı ve/veya iş birliği yaptığımız gerçek kişiler veya tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine ilişkin kişisel veriler de Şirket’imiz veya Şirket’imizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve/veya muhafaza edilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama ile Kullanım Amacı ve Yöntemleri ve Hukuku Sebebi

Kişisel verileriniz, WorkAndShine olarak insan kaynakları hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.1. WorkAndShine’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

3.2. Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: WorkAndShine’ın iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

3.3. Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.
3.4. Üçüncü kişilerin erişimine açık sosyal medya platformlardan veya sizinle ilgili referans verebilecek farklı üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler

Bu bilgiler WorkAndShine, WorkAndShine Partnerleri ve/veya WorkAndShine adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, form, anket, davetiye, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK Madde 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya Madde 5/2 ve Madde 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ Madde 8 ve Madde 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere Partnerlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir, ayrıca yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan WorkAndShine’ya özel sunucu / bulut platformunda saklanabilecek, veri işleyenlerimize, aktarılabilecektir

5. KVKK Madde 11 Uyarınca Haklarınız

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması WorkAndShine olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK Madde 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK Madde 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:
5.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
5.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
5.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
5.6. KVKK Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5.7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
5.8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
5.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği yöntemler ile WorkAndShine’a iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletilmesi aranmaktadır. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokak Birlik Sitesi 1/7 İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak WorkAndShine’a iletebilirsiniz.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Aradığınız Bilgiye Ulaşamadınız mı?

Hizmetlerimiz ve İnsan Kaynakları çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa biz sizi arayalım. Bunun için “Hizmet Bilgi Formumuz” üzerinden size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.